Talisman ekstra

sulkotrion + nikosulfuron
(225 + 25 g/l)
Uljna disperzija (OD)

HERBICID

Preuzmi aplikaciju