Mankozeb
FUNGICID
105
Mankozeb + bakar iz Bordovske čorbe
183
Mankozeb + benalaksil-M
FUNGICID
242
Mankozeb + cimoksanil
FUNGICID
158
Mankozeb + dimetomorf
FUNGICID
7
Mankozeb + fosetilaluminijum
14
Mankozeb + metalaksil
378
Mankozeb + metalaksil-M
FUNGICID
40
Mankozeb + propamokarbhidrohlorid
461
Mankozeb + tebukonazol
FUNGICID
34
Mankozeb + valifenal
FUNGICID
488
Mankozeb + zoksamid
FUNGICID
221
Mankozeb cimoksanil
FUNGICID
503
Mankozeb+cimo ksanil
364
Metalaksil+man kozeb
FUNGICID
69
;
Preuzmi aplikaciju