Azoksistrobin
FUNGICID
Azoksistrobin
FUNGICID
Azoksistrobin
FUNGICID
Azoksistrobin + ciprokonazol
FUNGICID
Azoksistrobin + ciprokonazol
FUNGICID
Azoksistrobin + ciprokonazol
FUNGICID
Azoksistrobin + difenokonazol
FUNGICID
Azoksistrobin + epoksikonazol
FUNGICID
Azoksistrobin + izopirazam + ciprokonazol
Azoksistrobin + propikonazol
FUNGICID
Folpet + azoksistrobin
Hlorotalonil + azoksistrobin
FUNGICID
Tebukonazol + azoksistrobin
FUNGICID
Tiabendazol + fludioksonil + metalaksil- M + azoksistrobin
FUNGICID
;
Preuzmi aplikaciju