Hlorpirifos
INSEKTICID
Hlorpirifos
INSEKTICID
Hlorpirifos + bifentrin
INSEKTICID
Hlorpirifos + cipermetrin
INSEKTICID
Hlorpirifos + cipermetrin
INSEKTICID
Hlorpirifos + imidakloprid
INSEKTICID
Hlorpirifos-metil
INSEKTICID
Imidakloprid
INSEKTICID
Imidakloprid
INSEKTICID
Imidakloprid
INSEKTICID
Imidakloprid
INSEKTICID
Imidakloprid + gama- cihalotrin
INSEKTICID
Imidakloprid + lambda- cihalotrin
INSEKTICID
Imidakloprid + tebukonazol
INSEKTICID
Klotianidin + imidakloprid + beta- ciflutrin
Klotianidin + imidakloprid + tebukonazol + protiokonazol
INSEKTICID
Pensikuron + imidakloprid
;
Preuzmi aplikaciju