Confidor 200 OD

imidakloprid
(200 g/l)
Uljna disperzija (OD)

INSEKTICID

Preuzmi aplikaciju