Tonus ekstra

acetamiprid
(200 g/kg )
Vodorastvorljivo prašivo (SP)

INSEKTICID

Preuzmi aplikaciju